Home นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นิยาม


การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล อื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

 

แนวปฏิบัติ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

 

•    ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
•    ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
•    ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
•    ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

 

•    การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนของบริษัทฯ
•    การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
•    การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
•    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•    บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

 

•    บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
•    แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

 

•    บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
•    ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
•    บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

 

1.    สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง ระบบ Intranet  และ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ให้พนักงานทุกคน
2.    สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ทราบทาง Website ของบริษัทฯ (www.klk.com), รายงานประจำปี เป็นต้น

 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีช่องทางในการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้  ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ดังนี้

 

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 

1.    การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.    การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจะเป็นช่องทางในการกระทำทุจริต
3.    การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

4.    การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

 

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

 

1.    E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2.    จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่

 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่ บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
เลขที่  11 ถ. พระยาสุเรนทร์  41  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหนาคร 10510

 

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

 

1.    ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2.    หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน
3.    คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย เสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

4.    ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

1.    ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
2.    ผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองได้ เว้นแต่ ผู้ร้องเรียน เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
3.    คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   04  เมษายน  2560
นางจินตนา  กังวารจิตต์
ประธานกรรมการ