Home นโยบายต่อคู่ค้า

นโยบายต่อคู่ค้า

 

คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฏหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

แนวทางปฏิบัติ

๏  ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
๏  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
๏  กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
    ทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
๏  รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้ประโยชน์ตนเองและ
    ผู้เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ ณ วันที่   01  เมษายน  2560
นายฐิติกร  กังวารจิตต์
รองประธานกรรมการ