Home นโยบายต่อพนักงาน

นโยบายต่อพนักงาน

There are no translations available.

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงาน ส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวลล้อมการทำงานให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงานได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ และอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

แนวทางปฏิบัติ

  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะอื่นใด
  • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม

  • ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

  • ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหาร โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

  • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน

  • การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

  • ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์

  • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และดูแลให้สถานที่ทำงานปลอดจากการเล่นการพนันอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

  • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องส่งไปในทางที่ผิดข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้

  

ประกาศ ณ วันที่   01  เมษายน 2560
(นายฐิติกร  กังวารจิตต์)
รองประธานกรรมการ