Home นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

There are no translations available.

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด มีความมุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอด

จนทำให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จึงได้กำหนดนโยบายด้าน

สิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

 

  1. มุ่งมั่นในการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน อันเนื่องจากกิจกรรมของบริษัท เพื่อ
    อนุรักษ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. มุ่งมั่นป้องกัน มลภาวะและมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ลดมลพิษ ด้านเสียงสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  3. มุ่งมั่นทำให้กิจกรรมทั้งหมดมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบ
    และปฏิบัติต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. มุ่งมั่นต่อการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  6. เปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนโดยทั่วไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 02 มีนาคม 2561

นายฐิติกร กังวารจิตต์

รองประธานบริษัท